Pronájem parkovacích míst

Vážené nájemkyně a nájemci prostor na poliklinice  Horníkova 34,

Rada MČ Brno-Líšeň na svých zasedáních č. 66. dne 25.10. a 68. dne 22.11. t.r.  jednala o situaci s nedostatkem parkovacích míst v objektu polikliniky. Jak víte bylo zřízeno 5 parkovacích stání v horním dvorním traktu objektu. Rada na výše uvedených zasedáních přijala tento postup  :

 1. Užívání nově vzniklých parkovacích stání bude úplatné – schválila výši nájemného minimálně  10.000,- Kč./rok za 1 parkovací stání.
 2. Schválila text interního výběrového řízení, který je uveden níže a také Vám ho zasílám v příloze.

 

Prosím v případě zájmu o nájem parkovacího stání postupujte dle níže uvedených dispozic

 

S přáním příjemného dne

 

 

 

Mgr.Pavel Dočkal

Správa majetku Líšeň, p.o.

Jírova 2 , Brno

Tel: 544 233 691

 

 

 

Vyhlášení interního výběrového řízení pro stávající nájemce prostor v objektu polikliniky Horníkova 34

 

 

Předmět výběrového řízení  : 

 • nájem 5 parkovacích stání  pro parkování osobními automobily v horním dvorním traktu objektu polikliniky Horníkova 34

 

Účastník  výběrového řízení

 • nájemce s platnou nájemní smlouvou k prostoře/prostorám v objektu polikliniky Horníkova 34

 

Doba trvání  nájmu k parkovacímu stání

 • nájem končí ukončením platnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor nebo Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s tím, kterým nájemcem prostor v objektu polikliniky Horníkova 34

 

Minimální cena nájmu za 1 parkovací stání

 • 10.000,- Kč. /rok

 

Lhůta pro podání nabídky

 • 1.12.2017 v 11 hodin

 

Místo podání nabídky

 • sídlo  SML,p.o., Jírova 2, 628 00 Brno

 

Kritérium pro uzavření dodatku k nájemní smlouvě

 • Nejvyšší nabídková cena

 

Způsob podání nabídky

 • Účastník  je oprávněn podat 1 nabídku na nájem jednoho parkovacího stání
 • Nabídky budou doručeny na SML,p.o., Jírova 2, 628 00 Brno v uzavřené obálce s nápisem „Neotvírat  – Nabídka na uzavření nájmu k parkovacímu stání „
 • Uchazeči bude potvrzen datum a čas přijetí nabídky,
 • Jelikož se jedná o omezený počet parkovacích stání uchazeč nabízí výši úplaty za parkovací stání, přičemž nejnižší nabídka je 10.000,- Kč./rok
 • Podají-li 2 účastníci nabídku ve stejné výši, je rozhodující datum a čas podání nabídky na SML,p.o.

 

 

 

Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise

 • Ing. Talpa, PhDr. Freiberg, Ing. Mlýnek, Ing. Říhová, Mgr. Dočkal,
 • Komise po otevření obálek vyhotoví seznam s názvy uchazečů, výší úplaty, datem a časem podání v pořadí dle času a data podání
 • Vybráno bude 5 nejvyšších nabídek, s tím, že v případě rovnosti výše nabídky je rozhodující čas podání nabídky
 • O výběru bude sepsán zápis, který bude zveřejněn na internetových a intranetových stránkách polikliniky Horníkova 34, stejně jako zpráva o interním výběrovém řízení, jehož obsahem budou předložené nabídky všech účastníků.
 • S vybranými účastníky bude uzavřen dodatek ke stávající nájemní smlouvě.